Het taboe van vervreemding tussen ouders en kinderen

Enkele weken geleden werd mijn aandacht getrokken door  de titel van een  krantenkop:  ‘Als kinderen scheiden van hun ouders’.  Het artikel blijkt te gaan over ouders die geen  contact meer hebben met hun volwassen kinderen.  De auteur vraagt zich af of dit ‘fenomeen van kinderen die met hun ouders breken raakt aan ‘het ultieme relatietaboe’.  Ze stelt dat dit fenomeen “een blinde vlek in ons hoofd en in de onderzoekswereld” is.

Cijfers tonen aan  dat het fenomeen helemaal niet zo marginaal is als we wel denken. Tussen de zeven en twaalf procent van ouders zouden aangeven dat ze vervreemd zijn van tenminste een van hun volwassen kinderen.  Het artikel laat ouders aan het woord die getuigen van het  enorme taboe dat rust op je kinderen niet meer zien. “Ik vertel het aan niemand”, zegt een moeder, “omdat ik intussen weet wat de mensen dan denken: wat voor een slechte moeder moet je niet zijn dat een kind je de rug toekeert?. De omgeving bekijkt je als een halve crimineel.”

Het gaat dus niet enkel om een groot taboe dat schaamte genereert maar ook over een groot dilemma : wat je ook doet het voelt niet goed, je voelt je schuldig. Je kan niet blijven proberen. Je kan ook niet loslaten.

Schrijnende pijn en groot taboe

Dat flagrant onbegrip en vernietigend oordeel  van de omgeving blijkt in de getuigenissen het meest pijnlijke te zijn.  De omgeving weet er geen raad mee en reageert onhandig met adviezen zoals  “Blijf proberen”, wat het schuldgevoel bij de ouder nog groter maakt.  Of met het advies “Laat het los. Doe alsof je zoon/dochter dood is”, wat niet mogelijk is en als schuldig voelt. Het gaat dus niet enkel om een groot taboe dat schaamte genereert maar ook over een groot dilemma : wat je ook doet het voelt niet goed, je voelt je schuldig. Je kan niet blijven proberen. Je kan ook niet loslaten.

Ik moest gelijk  denken aan een artikel van enkele jaren geleden in de weekendbijlage van dezelfde krant met de titel  ‘Breken met je ouders’ dat hetzelfde thema belicht maar dan vanuit het perspectief van het kind. Daar werd het fenomeen een ‘stille epidemie’ genoemd. Stil omwille van de schaamte en het zwijgen. Epidemie omdat het gaat over een  groeiend fenomeen. En daar las ik over dezelfde taboe’s en dilemma’s waar kinderen mee geconfronteerd worden als ze hun ouders niet meer zien. Zowel ouders als kinderen die elkaar niet meer zien, kampen met dezelfde onrust, schuld, schaamte, ambivalentie  en onzekerheid.

In dat soort geweld  voel ik een groot onvermogen om  de mogelijkheid van  vervreemding en verwijdering  in een ouder –kind relatie onder ogen te kunnen zien, begrijpbaar en plaatsbaar te maken.

Ik herken de schrijnende pijn die ouders doormaken als ze hun volwassen kinderen of hun minderjarige kinderen niet meer zien. Ik herken het grote taboe dat rust op  verwijdering en vermijding in de ouder-kind relatie.  Dat gegeven wordt als zeer pijnlijk en onrechtvaardig ervaren. Het kan zo ondraaglijk en zo machteloos makend zijn dat het mensen aanzet tot geweld.

Ik zie dan voor dat fenomeen woorden opduiken als ‘ouderverstoting’. Ik zie dan mensen  in een kramp schieten met  een dwingende drang en dwang om de ‘scheve’ situatie recht te trekken en een bestaande verblijfsregeling te forceren. Zo worden minderjarige kinderen  dan bijvoorbeeld weggehaald bij een ouder en  gedwongen om te gaan wonen bij  de ouder die ze niet meer wensen te zien.  Soms hebben dit soort acties helaas als gevolg dat de kloof tussen ouder en kind alleen maar groter wordt.

Een nieuw perspectief

In dat soort geweld  voel ik een groot onvermogen om  de mogelijkheid van  vervreemding en verwijdering  in een ouder –kind relatie onder ogen te kunnen zien, begrijpbaar en plaatsbaar te maken.  Waar hebben die zware en felle emoties mee  te maken? Ik denk dat die heftige reacties raken aan de manier waarop we kijken naar de relatie tussen ouder en kind. We hebben ons immers ingeschreven in  de breed gedeelde maatschappelijke opvatting dat de band tussen ouder en kind voor het leven is. Dat is een relatie die blijft.

We voelen direct een soort onbehagen ontstaan  wanneer  woorden als ‘scheiden’, ‘breken’, ‘contactbreuk’, ‘verstoting’  gebruikt worden in de context van een ouder-kind relatie.  Dat zijn woorden die passen binnen de context van een partnerrelatie of werkrelatie of vriendenrelatie,  maar niet binnen een ouder-kind relatie. Er is een verschil met andere relaties dat niet genegeerd kan worden.

‘Contactbreuk’ doet denken aan  gebroken, gedaan, de verbinding is weg.  Dit vloekt met het aanvoelen dat we in een cultuur leven dat het in de ouder-kind relatie gaat om een psychologische betrokkenheid die niet stopt, ook niet als ze stopt.  In die zin is een negatieve of een  vervreemde ouder-kind relatie  nog steeds een ouder-kind relatie. Een collega zei me dat in de context van ouder-kind relaties ‘contractbreuk dan ook een beter woord dan contactbreuk zou zijn: een breuk met een impliciet contract dat niet zo’n realistische verwachtingen creëert over de vorm, invulling en kleur van  een ouder-kind relatie . Dat opent een nieuw perspectief.

Idealistische mensbeelden zijn altijd gevaarlijk.  Ze leggen de absolute lat zo hoog dat die standaard niet te realiseren is maar ondertussen lopen velen ongelukkig rond omdat ze die norm niet halen.

Zou het kunnen dat de ervaring van het taboe en van de dilemma’s de vinger legt op een te smalle en eenzijdige inkleuring van de relatie tussen ouder en kind? Dit taboegevoel zou dan bijvoorbeeld het  gevaar bloot leggen van een te idealistische en normatieve constructie van  de ouder-kind relatie. In films, media, populaire psychologiebladen en ook in hulpverleningsmiddens wordt nogal hoogdravend en romantisch gedaan over de ouder-kind relatie.  Het gonst van de kracht van bloedbanden, de belofte van onvoorwaardelijke liefde en harmonie en  loyaliteit en hechting.

We surfen op golven van kinderen als het hoogste goed, offers doen en alles over hebben voor je kind, de band tussen ouder en kind als de belangrijkste en meest essentiële  relatie van je leven.  Of zoals Schaubroeck  het zegt in haar artikel: “Dat verbond is het priemgetal van de liefde”.

Dergelijk discours kan leiden tot een verstikkende liefdesdwang in de ouder-kind relatie. Idealistische mensbeelden zijn altijd gevaarlijk.  Ze leggen de absolute lat zo hoog dat die standaard niet te realiseren is maar ondertussen lopen velen ongelukkig rond omdat ze die norm niet halen. Een ander gevaar is dat we zo heilig gaan geloven in dat ideaaltype en zo overtuigd raken van hoe het moet dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat het ook anders kan.  Bijvoorbeeld dat ouder-kind relaties ook normale en menselijke  relaties zijn , onderhevig aan dezelfde fricties en behept met evenveel misverstanden, eenzaamheid , kwetsuren en tekorten.

De mythe van de volmaakte onderlinge verstandhouding

Volgens dat ideaaltypisch denken zijn begrijpelijke redenen waarom kinderen geen contact meer nemen met ouders: mishandeling en geweld, misbruik, verraad, een kind  benadelen t.a.v. andere kinderen, verslaving, aanhoudend conflict tussen ouders na scheiding. Dan is het sociaal acceptabel dat een kind (of een ouder) kiest voor een stille weg van vermijding en uitdoving van contact als enig haalbare manier om met elkaar om te gaan omwille van de eigen gemoedsrust en leefbaarheid.

Een dergelijk ideaaltypisch denken houdt er geen rekening mee dat geen contact meer tussen ouder en kind  ook voor komt zonder noemenswaardig conflict of hoogoplopende ruzie. Vaak is er zelfs geen aanwijsbare reden te vinden. Ouders met de beste bedoelingen kunnen meemaken dat hun kinderen wegblijven. Het gaat dan om kleine sluimerende dingen: misverstanden, een ander perspectief hebben op gebeurtenissen, andere keuzes maken in het leven,  verschillende gevoeligheid aan een banaal incident, een indruk van er niet bijhoren of van teveel bemoeizorg, een nieuwe partner die niet ‘klikt’ met de familie, een andere levensbeschouwing hebben.

Door de mythe van de volmaakte onderlinge verstandhouding tussen ouder en kind is er weinig oog voor de realiteit dat kinderen en ouders autonome  betekenisverlenende wezens zijn (De Mol, 2008).   Men vergeet dat kinderen andere perspectieven hebben dan ouders: kinderen  beleven en denken per definitie anders dan ouders.  Het is perfect mogelijk dat ouders kunnen denken dat ze een goede relatie hebben met hun kind terwijl hun kind vindt dat het geen goede relatie heeft met de ouders.

Eenzelfde gebeuren wordt verschillend ervaren. Zo wordt ook  in het krantenartikel bijvoorbeeld vermeld dat in een studie 67% van de kinderen zegt dat ze een duidelijke reden gegeven hebben aan hun ouders voor de breuk en meer dan 60% van de ouders zegt nooit een woord uitleg gekregen te hebben…

Minder normatief, minder keurslijf

Ik wil een pleidooi houden om vervreemding tussen ouder en kind te dedramatiseren en te normaliseren

Ik wil hier een pleidooi houden om meer open en luchtig te denken over ouder-kind relaties.  Minder normatief, minder keurslijf. Minder uit één stuk, meer ruimte voor ambivalentie.   Dat zou een groter draagvlak creëren van  steun van de omgeving voor relaties tussen ouders en kinderen die zich anders ontwikkelen dan levenslang hecht en nabij.

Het fenomeen van verwijdering of vervreemding  tussen ouders en kinderen zou minder pijnlijk ervaren worden, mocht er in onze samenleving  ruimte zijn voor een meer variabel denken over vormen van relaties tussen ouders en kinderen.  Er is werk aan de winkel want ik constateer een grote leemte in onze samenleving om een ouder te steunen om ouder te blijven zonder fysiek contact met zijn of haar kind.

Ik wil een pleidooi houden om vervreemding tussen ouder en kind te dedramatiseren en te normaliseren. De relatie tussen ouder en kind is een levenslange beweeglijke constante, ze ontwikkelt en transformeert zich voortdurend.  In iedere ouder-kind relatie zijn er  periodes waar de relatie een eerder negatieve invulling krijgt, waar men elkaar minder of niet nodig heeft, minder in elkaars leven moet zitten, nood heeft aan afstand nemen met al dan niet herstel en terug dichtbij komen. Ook als een kind na jaren terug komt, zal dat vervreemdend zijn: wat moet je dan doen als ouder, kwaad worden of in de armen sluiten?  Het blijft ambivalent. De band tussen ouder en kind, die blijft en daarom voelt die ook vreemd aan.

 

____________________

Lieve Cottyn is klinisch psycholoog en systeemtheoretisch psychotherapeut. Ze werkt als staflid bij de Interactie-Academie.

 

Literatuur

Dekeyser, A., 2013, Breken met je ouders. De Standaard Weekendbijlage.

De Mol, J., 2008.  Systeemtheoretisch Bulletin, 16,3

Schauwbroeck, K., 2018. Als kinderen scheiden van hun ouders. De Standaard  (22febr)

44 thoughts on “Het taboe van vervreemding tussen ouders en kinderen

 1. ik vind het een heel helder artikel en herken er zelf veel in. dedramatiseren werkt wel, merk ik. Ook ik heb geen fysiek contact meer met mijn moeder . ik ben nog wel met haar verbonden in gedachten en gelukkig voelt alles neutraal en op een positieve manier, zodat ik het zo ook tegen anderen kan vertellen. het blijft toch een golf beweging merk ik en de term contractrelatie vind ik een positievere term. men blijft toch verbonden op de een of andere manier, maar kiest 1 van de 2 partijen kiezen ervoor het een andere vorm te geven. Dank voor het inzicht!

  1. Ik ben op zoek naar lotgenotencontact. Waar kan ik hiervoor terecht?
   De relatie met mijn moeder ervaar ik als het meest complexe wat er is… op zoek naar woorden om het te kunnen plaatsen en ermee te kunnen omgaan.

 2. Toch is het niet vanzelfsprekend dat het een bewuste keuze van kinderen is om niet langer contact te willen. Door problematische echtscheiding worden veel kinderen op een negatieve manier beïnvloed door de ouder waar het kind de hoofdverblijfplaats heeft. Kinderen maken deel uit van het bestaan van twee biologische ouders. Voor de ontwikkeling van de autonomie en het zelfbeeld is het belangrijk om die verwijdering tussen ouder en kind niet zinder meer te accepteren en hen zo mogelijk, zo snel mogelijk op welke wijze dan ook weer met elkaar in contact te laten komen.

  1. Helemaal mee eens wat je zegt Lucille , hoe kan een kind deze beslissing nemen op zichzelf , is dit moderne gedachten van dan zorgt de maatschappij maar voor de ouders , lekker makkelijk ook en vanwaar deze “ optimistische “ kijk op het verder ontwikkelen van een kind zonder ouders , belachelijk

  2. Volledig mee eens! Voor de duidelijkheid het is een kind en mensenrecht. Kinderen hebben recht op contact met beide ouders na de scheiding. De overheid en hulpverlening moet daar actief op waken. Daarnaast is het als ouder een mensenrecht om contact te hebben met je kind, om een gezinsleven te hebben en op privacy. Mochten rechtbanken, parketten en jeugdhulp die rechten erkennen en daar actief, snel en efficiënt naar werken, Dan was er geen sprake van het woord vervreemding of verstoting…. Maar nu zijn de kinderen en beide ouders slachtoffer.

   1. Zeer interessant artikel.
    Wij zijn ouders van 69 en 70 jaar, en hebben onze kinderen goed opgevoed. Denken wij toch. Maar wie is een iedeale opvoeder of ouder ? Wij zijn reeds vroeg met ons dochtertje naar een kinder psychologe gegaan. Omdat wij merkten dat ze zo angstig was. Volgens de psych. was zij extreem dominant. Wij zijn al 49 jaar gelukkig getrouwd. Onze kinderen zijn dus nooit het slachtoffer geworden van een echtscheiding. En toch beweert mijn dochter van 43 dat zij hier slecht opgevoed is. Op welke manier ? Daar hebben wij het raden naar. Hoezeer en hoelang wij hierover ook al nagedacht hebben. Wij waren (achteraf gezien) zelfs niet welkom op haar trouwfeest ! Had ze dan beter in ons gezicht gezegd. Ik ben dikwijls gaan babysitten bij de kleintjes, ook al wonen zij aan de andere kant van het land. Wij kennen nu ook onze kleinkinderen (12 en 14 jaar) dus niet.
    Onze volwassen zoon eiste grote sommen geld van ons, zonder te willen werken. Maar hij was minstens open der. Zij het soms zeer brutaal. Wij wisten wat wij aan hem hadden. Soms voel ik mij angstig. Mijn man staat rationeler tozv deze zaken, maar ik niet. Ik ben en blijf een moeder. Tot ik zal sterven, zonder iemand terug te zien. Altijd maar de zaken omdraaien, zoals ik merk in enkele reacties, en volwassen kinderen als slachtoffers beschrijven.
    Dit is fout, volgens mijn bescheiden mening. Niemand is een slachtoffer of schuldige in een vervreemding tussen ouders en volwassen kinderen. Het is een uiterst pijnlijke onnatuurlijke situatie. Want die (verwrongen) band die blijft er voor altijd. Een zeer verhelderende uitleg van Mevrouw Coyttyn.

    1. De situatie waar mijn vrouw en ik (51 jaar getrouwd) in zijn beland is bijna identiek aan die van jou Magda. Ik kan er nauwelijks meer mee omgaan dat mijn drie dochters ons zo de grond in hebben gestampt met het verhaal dat zij alle drie een zeer slechte opvoeding hebben gehad. Mails worden door hen kil en zakelijk afgedaan en mijn kleinkinderen zien of horen we niet meer. Wij hebben tijdens de opvoeding best wel fouten gemaakt maar om daar na 30 jaar plotseling zo over tekeer te gaan heeft ons compleet geknakt en we hebben geen idee hoe we daar nog verder mee om moeten gaan. Tijd heelt alle wonden, maar het zal nooit meer zijn zoals het ooit was ben ik bang.
     Op TV zie ik dat oude mensen nu doodgaan van verdriet en eenzaamheid in het bejaardentehuis omdat ze hun kinderen niet meer mogen zien vanwege Corona. Dat zien mijn dochters toch ook? Wij wonen nog heerlijk op onszelf maar even langskomen op gepaste afstand is er al vele maanden niet meer bij. Nooit gedacht dat ons dit zou overkomen! Triest!

    2. Beste Magda,

     het is idd niet te verwerken voor mij. Mijn zoon heeft een relatie die hem verbied normaal contact met ons te hebben. Ze isoleert hem van iedereen. Heel soms krijg je een aardig appje terug , maar meestal belt hij in haar opdracht om boos op ons te zijn. Of op zijn zus?
     Wat kan ik doen? Ben soms zo bang en eenzaam. Voor jullie sterkte!
     Liefs Inge

     1. Heel herkenbaar voor mij. Mijn zoon is twee jaar geleden van de een op de andere dag uit zijn huwelijk gestapt nadat hij een leuke collega had ontmoet. Zonder tekst en uitleg liet hij zijn ex en drie kinderen achter. Na een vechtscheiding van een jaar liet hij tijdens de uitspraak van de scheiding vastleggen wel voor zijn kinderen te willen betalen maar ze niet meer wil zien. Hierdoor zagen wij onze kleinkinderen ineens ook niet meer. Ik appte stiekem met mijn oudste kleindochter die ons zo graag wilde zien. Om een lang verhaal kort te maken, het contact tussen de kleinkinderen en ons is weer hersteld. Hoewel mijn zoon zei hier geen probleem mee te hebben heeft hij een paar maanden geleden, nadat hij ineens erg kwaad werd, het contact met ons en de rest van onze familie, ook verbroken.
      Op de achtergrond resoneert de nieuwe vriendin mee, die o.i. veel narcistische trekjes heeft. Zij wil zelf geen kinderen dus ook de kinderen van mijn zoon niet in haar leven. Zij heeft de afscheidsbriefjes voor de kinderen van mijn zoon getypt. Die hebben wij in februari netjes afgegeven, niet vermoedend dat het “bombrieven” waren. Het verdriet van onze kleinkinderen sneed door onze ziel toen de jongste zei dat het net was alsof papa nu dood was.
      Dat hebben we proberen uit te leggen aan onze zoon. Het gevolg was dat hij ontplofte en met een kwade kop de deur uitliep. Sinds die tijd horen we niets meer van hem,
      Mijn afhankelijke zoon ziet niet hoe hij steeds meer in het web van deze narcistische vrouw verstrikt raakt. Hij heeft alles voor haar achter zich gelaten en de vraag of het ooit weer goed komt houdt me dagelijks bezig. En als we elkaar weer zien hoe moeten we dan verder, waar pakken we de draad op of is er van die draad ook al niets meer over?
      De tijd zal het leren maar voor nu overheerst de pijn, het onbegrip over wat wij “fout” hebben gedaan en de angst dat ik hem nooit meer zal zien.

    3. Groot gelijk. Ik heb 5 kinderen op de wereld gezet en hen met alle liefde die ik had graag gezien, geknuffeld. Ze mochten de hele klas uitnodigen, Ik heb al de warmte gegeven die ik zelf niet heb gekregen. Ik wou en wil nog steeds een goede moeder van 59 jaar zijn. Ik ben alleen waardoor de pijn je hart verscheurt. Geen van de 5 toont interesse. Ok dan nog, maar de kleinkinderen ken maar half. Ij heb zoveel liefde te geven. Maar ik mag niet

    4. Dank u , deze verwrongen situatie daar zit ik ook in .

     Ik ben geen slachtoffer , ik ben iets verloren …..en ik krijg het nooit meer terug …..

    5. ik ben een vrouw van 69 jaar en weduwe heb een dochter van 52 jaar ik heb ze een goede opvoeding gegeven ze heeft nooit iets tekort gehad zelf als ze getrouwd was ,heb ik ze met alles geholpen financieel voor haar huis te kopen en kosten aan haar huis omdat haar man niet kon werken hij was aan de ziekenbond maar sedert dat haar vader 5 jaar overleden is , is ze zoveel verander ze laat mij veel alleen amper komt ze eens al ik eens wat vraag of zeg altijd een snak en een beet krijg ik , ik laat ze altijd gerust , maar nu heeft er mij iemand zwart gemaakt op facebook en die iemand is een vriendin van mijn dochter , ik ken haar schoonmoeder van die vriendin van mijn dochter , ze schreef naar mijn dochter dat ik zou gezegd hebben tegen haar schoonmoeder dat het heel slecht ga tussen mijn dochter en haar man en zou niet weten waarom ik dat zou zeggen het gaan zelf heel goed tussen mijn dochter en haar man en sinds dien is het nog veel slechter geworden , ze verwijt mij dingen en verzin dingen van in haar kindertijd en jeugd weet niet waar ze allemaal haal , ik leef nu verder met zeer veel verdriet en pijn en ik begrijp haar niet meer

  3. Helemaal mee eens. Ik heb mijn dochter nu al 11 jaar maar één hele dag bij elkaar gezien omdat haar vader haar van mij verstoten heeft. Daarvoor woonde ze (behalve elk tweede weekend) bij mij en hebben we het altijd fijn gehad. Toen het me weer niet lukte een regeling te treffen om mijn dochter te zien, zei de vader bij de uitgang tegen mij met een glimlach: ‘ Schönes Leben’.

   1. Zeer pijnlijk voor jou !! Maar ook bij ons, als niet gescheiden ouders, willen onze (volwassen) kinderen (43 & 40 ) geen contact meer met ons. Wij hebben met behulp van een psychologe het “verleden” trachten op een rijtje te zetten. En zij raadt ons aan nu vooral voor mekaar (m’n man en ik ) te zorgen. Natuurlijk blijft de band ouder – kind heel belangrijk. En we zullen altijd van hen houden. Maar ergens is er ook zoiets als zelfbescherming. Wij zijn van plan ook met een notaris te overleggen hoe we dit praktisch moeten “oplossen”. Wij, die zo zuinig geleefd en gespaard hebben in het verleden, moeten we nu alles laten “opsouperen” door onze volwassen kinderen, waaronder één geld van ons eist, zonder werk te zoeken ?? Wel : zij hebben het recht hun eigen weg te volgen, maar wij ook. Al ben ik een zeer gevoelige moeder, maar ergens moet men een (rationele) grens trekken ! Veel moed aan allen die in een dergelijke situatie zitten !

    1. Magda, ik kan jouw leed goed volgen. Ik heb ook een dochter die mij glashard zei dat ik niet moet denken dat ik altijd welkom ben. Nb kom ik 8 van de 10 keer om klusjes voor haar te doen. Ook wil ik graag mijn kleinzoon zien. Als kinderen een goede jeugd hebben gehad, is er geen reden om ouders te verstoten. Ik heb zelf een zware jeugd gehad, maar mijn ouders bleven in mijn leven. Het Kwaad in de wereld neemt toe en ook dit kwaad hoort daarbij. Ik zie het als een kwaad. Als je er niet meer bent, willen ze wel hun erfdeel. Het is zeer kwetsend.

    2. Hallo ,
     Dank voor uw schrijven .
     Ik wilde tóch even delen , dat ik in een soortgelijke situatie zit , 2 kinderen , 33 & 30 , een zoon en dochter . Parralel lopend aan jullie verhaal . met als enig verschil dat ik in mei 2009 , na een 23 jarig ongelukkig en gewelddadig huwelijk , op een behoorlijk nare wijze , gescheiden ben van mijn toenmalige echtgenoot . Het blijft moeilijk . Ik heb nu sinds 8,5 jaar geen contact meer , geen idee waar ze wonen , geen telefoon nummer , ( misschien ben ik wel oma inmiddels , ik word dit jaar 58 ) ….. Maar ik voel me sinds ongeveer een jaar niet langer schuldig , ik heb dit lopende hoofdstuk eigenlijk afgesloten . Beiden hebben vooraf duidelijk te kennen gegeven mij nooit meer te willen zien of horen ! 😥😥 , Zonder enige DUIDELIJKE uitleg … Eigenlijk ben ik 7 jaar lang gestopt met leven . Elke dag opnieuw die hoop dat het wel weer goed zou komen . Maar tja , ik hield en hou mezelf voor de gek . Dat snap ik inmiddels mbv een psycholoog die ik sinds ongeveer een jaar geleden wekelijks ben gaan zien . Dit is voor mij een hele grote steun / hulp geworden , om eindelijk een punt achter deze situatie te kunnen zetten en om mijn eigen leven weer op te pakken . Heel moeilijk , maar stukje bij beetje wordt het dragelijker .
     Er komt weer ruimte voor nieuwe dingen , ik zonder me niet langer af , geen zelfverwijten meer … en ik hoop op een dag een nieuw maatje te vinden , met wie ik samen gelukkig oud mag worden . Dat heb ik wel verdiend na al die eenzame , maar vooral pijnlijke en droevige kinderloze jaren .
     Ik ben té jong om alleen te zijn op mijn leeftijd . En ik heb voor mijn gevoel nog een hoop liefde te geven … Ik ben er inmiddels ook wel klaar voor om wat liefde en gezelschap terug te ontvangen .
     Is dat egoïstisch ??? NEE !
     Dat is het absoluut niet !
     Ook ik ben met de notaris in conclaaf geweest . ( mbt het eefdeel van beide partijen )
     Maar daar zijn vele constructies mogelijk . Zelfs om alles te schenken aan een goed doel . En ja , ik vind het hypocriet om kinderen die niet langer om mij geven en absoluut alle vormen van contact verbroken hebben , een CADEAU na te geven .
     Ik had daar eerst behoorlijke schuldgevoelens over , maar naar mate de tijd zich heeft gevorderd , is dat bijna non existent geworden . Onvoorwaardelijke liefde ? Daar ben ik ook enigszins van terug gekomen . Ze zullen natuurlijk altijd biologisch gezien mijn kinderen blijven . Maar de harde realiteit is , dat het voor mij daar nu ook op houdt . Zelfs hun stemmen kan ik me niet langer herinneren . Volgens mijn huisarts is dat hetzelfde met een rouw proces , wanneer je een dierbare verliest … Het laatste wat je kwijt raakt is de stem . Nog wel een foto van beide in mijn woonkamer , van een gelukkiger moment . Dat nog wel .
     Ik wens jullie ALLE sterkte en draag jullie beide een warm hart toe ! En misschien wel het belangrijkste , jullie zijn niet alleen .
     Liefs ,
     Hartelijke groet , ( ik hoop dat deze boodschap jullie beide in goede gezondheid treft ! )

     Herma Swart ⚘🌻❤
     Proost , op onze gezondheid ! 🍷🍷🍷

 3. Spijtig dat er voorbijgegaan wordt aan de situaties, vooral in echtscheiding” waar kinderen onder een zelfbeschermende stolp kruipen omdat ze in een loyaliteitsconflict zitten. De opinie van Lieve om het afwijzend gedrag van kinderen t.a.v. hun ouders te plaatsen is in 2 situaties gezond voor het kind. Als de afwijzing in proportie of gerechtvaardigd is of na de ontwikkeling en opvoeding wanneer het kind als volwassen de capaciteiten en onderscheidingsvermogen heeft ontwikkeld om dat “zelf” te beslissen. We mogen kinderen geen boodschappers maken en zeker niet de verantwoordelijkheid overdragen. Ik zie zo vaak in echtscheidingen dat kinderen net geen onderscheidingsvermogen meer hebben om dat ze overgeleverd zijn aan de dynamiek tussen de ouders. Het klopt dat een paradoxale omkering van de verblijfsregeling niet zomaar kan gebeuren. In hybride cases van “ouderverstoting” transporteer je de problematiek van ene context naar de andere. Maar in pure cases zal je zien dat het gewoonweg één van de enige mogelijke uitwegen zijn om het kind een “veilige” opvoeding- en ontwikkelingscontext te garanderen. Maar voor het zover gekomen is hebben meestal vele betrokken professionals bij dat gezin al gefaald. Ofwel omdat ze de focus leggen op de kinderen en net niet op het conflict ofwel omdat ze dermate gedwarsboomd of tegengewerkt worden omdat er onvoldoende juridisch of afdwingbare maatregelen zijn. M.a.w de ouder waar het kind dan verblijft kan(wil) de verantwoordelijkheid niet aan. Waardoor het logisch lijkt om in pure cases minstens de kans en de verantwoordelijkheid bij de andere ouder te leggen. Ouderverstoting is de benoeming van het gedrag van een kind dat vervreemd van één ouder in kader van een echtscheiding. Het kind allieert zich met één ouder en verstoot de andere zonder gerechtvaardigde of proportionele reden. Daar horen 8 specifieke kenmerken bij om dat vast te stellen. De dramatische psychologische gevolgen voor een kind in die situatie zijn ondertussen door veel empirisch onderzoek aangetoond. Bovenstaande opinie kan gevolgd worden als men spreekt over een harmonische relatie ouder-kind, maar als er sprake is van een (pathologische) verstrengeling zoals parentificatie en spousificatie is het een heel ander verhaal!
  Vervreemding als gevolg van een (scheiding) waar een deel van een hele liefdevolle familie wordt weggeveegd, waar de rol van een ouder niet wordt erkend, waar transgenerationele psychologische problemen invloed hebben, waar kinderen één ouder “verstoten” als gevolg van emotionele beschadiging van de andere ouder….
  Vervreemding is een realiteit, maar als het de ontwikkeling van een kind schaadt moeten we ingrijpen. Ouderverstoting is misschien een vies woord voor wie daar niets of weinig over geleerd heeft. HEt fenomeen is nieuw in de menselijke geschiedenis. Nog nooit zijn er zoveel primaire gezinnen uit mekaar gegaan. Nog nooit zoveel samengestelde gezinnen en zelfs, zoals Prof. Mortelmans zegt, “gezinsconstallaties”. Onze kijk op “gezinnen” en zeker naar kinderen moet ook veranderen ….. laten we ook niet vervreemden van onze eigen maatschappij! De wereld is niet plat.. de wereld is rond!

 4. naar herhaaldelijke walging van het gedrag van mijn schoonouders . de types make loves nor war met ene joint in hune bek,,, MIJN OUDERS vader wordt door familie op handen gedragen vragen steeds voor geld eerst willen ze je binnenhalen van ja je moeder arm kindje ???? HEB ZOPAS AFSTAND GEDAAN VAN ERFENIS JA VAN SCHULDEN nu wilt de tante de erfenis niet nadat ze haar broer in de problemen hebben gebracht met piramidespel liegen en bedriegen marginaal soort?

 5. Waar ik veel vragen bij heb is de bewering die je leest en hoort dat ouderverstoting schadelijk zou zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Maar meestal gebeurt deze zogenoemde ouderverstoting in zeer problematische omstandigheden, waarbij het mij erg moeilijk lijkt om te onderscheiden of de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling voortomen uit de zogenoemde ouderverstoting, dan wel dat de gevolgen voor de ontwikkeling en de ouderverstoting allebei een gevolg zijn van bepaalde moeilijke levensomstandigheden. Het wordt dan erg verleidelijk om in een versimpeld denken terecht te komen waar bij we denken te weten wat wat veroorzaakt, en we dat invullen volgens de stramienen die de tijdsgeest ons biedt, die Lieve hier mooi beschrijft. Mijn ervaring is overigens dat kinderen soms door hun ouders af te wijzen weer (eindelijk) verder kunnen met hun ontwikkeling — al moet ik toegeven dat het om situaties ging waarin sprake was van geweldpleging op het kind en/of een van de ouders.
  Een ander moeilijk punt is het volgende. Als je van ‘ouderverstoting’ een zin maakt, dan is het kind de actieve partij, die de ouder verstoot. Grammaticaal is het kind het onderwerp, en dus de verantwoordelijke. En de ouder is het slachtoffer. Hoezeer men dit nadien ook weer wil nuanceren, dergelijke beschuldigende taal is niet zonder effecten. Alweer een ander ‘sign of the times’ om erg polariserend te denken, erg zwart/wit. Is er aub geen andere term te bedenken?

  1. Beste Luc
   Uit uw beweringen kan ik opmaken dat u weinig tot geen ervaring hebt met hetgeen onder PAS valt of het systeem althans niet goed begrijpt. Onder dit syndroom vallen niet de kinderen die misbruik/geweld en of andere mishandelingen van de verstoten ouder hebben ondergaan.
   Volgens u is het dus niet schadelijk wanneer een jong kind jaren aan een stuk negatieve zaken hoort over een ouder en zo een verkeerd beeld vormt van een zeer belangrijk persoon. Meestal is de achterliggende gedachte die in het hoofd van het kind wordt gezet: ‘mijn andere ouder geeft niet om mij’. Het kind moet opgroeien met het idee dat het eigenlijk de andere ouder is die hem/haar verwerpt (en niet andersom). Volgens mij, is zoiets zeer schadelijk voor de ontwikkeling van een kind.
   Het is net door mensen zoals u dat mensen zoals ik zo scheef bekeken worden want tenslotte keert een kind zich toch niet zomaar af van een ouder, nietwaar?

   1. Inderdaad, het lijkt alsof anderen het beter weten want een kind verstoot zijn ouder niet voor niets.
    Dat mensen snel oordelen over zaken waarvan ze inhoudelijk niets van weten. Ik kwam er ook vrij laat achter hoe het gedrag van mijn ex( autisme en verstandelijke beperking) op mijn zoon. Mijn zoon woonde na de scheiding bij mij, maar in mijn tweede huwelijk werd ik na de geboorte van mijn jongste dochter erg depressief en mijn zoon was destijds 12 jaar, dat ik niet meer goed voor mijn zoon kon zorgen en voelde dat ik hem niet kon geven wat hij nodig had. Ik zocht een weg om deze rol als ouder van mij over te kunnen nemen. Eerst aan mijn moeder gevraagd om mijn zoon desnoods maar voor een paar maanden onder haar hoede te willen nemen. Let wel, ik ben door haar opgevoed en dat zij dit weigerde is voor mij altijd zo geweest, ik wist niet beter dan dat het altijd eenzijdig is geweest. Van mij werden dingen verwacht maar andersom waren er alleen maar dingen van je verwacht. Om over details verder te zwijgen. Omdat ik vroeger uit huis geplaatst geweest ben, gediagnosticeerd ADHD maar blijkt nu emotionele en lichamelijke mishandeling te zijn geweest. Maar misgediagnosticeerd omdat toen niet wist dat mijn moeder een vorm van autisme bleek te hebben. Dat dit juist effect heeft gehad op mijn keuze van een partner met dezelfde kenmerken wist ik niet maar de invloed ervan is erg onderschat. Ook al vond ik sommige dingen die mijn ex deed niet altijd begrijpelijk en ik toch dacht dat hij geen slechte vader was voor mijn zoon. Dus uithuisplaatsing was geen optie voor mij. Mijn moeder weigerde deze taak een tijdje te vervullen. Ik koos destijds voor dat wat ik dacht dat dat het beste was voor mijn zoon.
    Een paar jaar daarna verdween het contact en kreeg niet duidelijk een reden hiervoor en doorvragen zorgde ervoor dat hij steeds bozer werd. Maar wat ik wil vertellen dat de constante negatieve houding van mijn ex met autisme niet kan relativeren dat een partnerrol iets anders is dan een moederrol en deze niet ziet en ik heb het altijd ervaren als wrok koesteren voor mijn beslissing destijds om te gaan scheiden niet heeft verwerkt( dat is mijn mening), en dit uiteindelijk wel toe geleidt heeft dat mijn zoon mij als ouder heeft verstoten. Hij is ongekend wreed en rücksichtslos tegen mij. Hij is niet mishandeld of verwaarloosd, omdat ik niet wilde dat mijn kinderen hetzelfde mee zouden maken als ik had meegekregen in mijn jeugd waar ik nog steeds worstel en dat dit er nog bij komt, ontzettend zwaar is. Ondertussen heeft mijn zoon sinds kort contact met zijn halfzusje, mijn jongste dochter die vermoedelijk ook een vorm van autisme heeft en ook door een kleinigheidje het contact heeft verbroken en daarmee ook het goede contact met mijn kleinzoon ontzegt. En dat dit plaatsvondt kort nadat mijn jongste dochter na 15 jaar, want zij was een jaar of 10 toen mijn zoon ineens niet meer kwam. Ze heeft nooit behoefte gehad aan contact én ze wist ook hoeveel verdriet ik hiervan had. En dan na 15 jaar voelt dat als een mes in je rug. En dat vinden mijn kinderen normaal? Ik weet niet meer wat ik nog kan doen aan deze situatie. Ik hoop dat dit bericht een beetje helder overkomt bij de lezers want er gaat zoveel door me heen dat ik soms niet goed kan uitleggen wat er allemaal speelt. Ik wil hierbij een signaal afgeven naar andere ouders die met zulke pijnlijke situaties geconfronteerd worden is om er goed op te letten dat niet zozeer narcisme wat vaker genoemd is ook in blogs over ouderverstoting, maar dat ook autisme kan de oorzaak zijn. Met het verschil dat een autist het niet eens echt bewust is van het schadelijke gedrag en alle gevolgen begrijpt. Hij doet het niet expres. Maar als je een duidelijk vermoeden heb dat je ex misschien autisme kan hebben en niet kunt communiceren ten gunste van je kind dat je daar eerder hulp bij gaat zoeken. Ik kwam pas tot dit besef toen mijn zoon allang volwassen was. En nu lijkt het alleen maar dat mijn zoon mij het liefst zoveel mogelijk kapot maakt. En mijn dochter is zich daar mogelijk niet van bewust en is niet bereidt te luisteren naar mijn verhaal. Mijn zoon heeft ADHD wat ook in mijn familie voorkomt. Mijn zoon heeft ook nog eens 5 jaar geleden ongepland een zoon gekregen en die ik alleen ken van een foto op Facebook. Ik stuur wel een kaartje met zijn verjaardag en de jaarwisseling, misschien dat er een opening uit kan voortkomen. Ik ben nu een klacht aan het behandelen met het sociale wijkteam dat niet bereid was mijn verhaal te horen omdat ze mijn dochter ondersteunen maar blind varen op wat ze verteld en zelfs de bewijzen die het aantonen dat mijn dochter sommige situaties en gevoelens niet goed begrijpt maar dat juist tegen contactherstel werkt, maar tot nog meer afstand zorgt. Ik heb wel een luisterend oor gevonden bij de leidinggevende van het sociale wijkteam al is er nog geen verandering toch blijf ik proberen in gesprek te kunnen met mijn jongste dochter, maar nog meer om het contact met mijn 8 jarige kleinzoon die ik voorheen elke week te logeren had te herstellen. Buiten dat wijkteam heb ik ook een advocaat ingeschakeld om te proberen een bezoekregeling uit te laten spreken. Ik kan wel zeggen dat ik ondertussen behoorlijk moegestreden ben. Mijn zoon is 37, mijn jongste dochter 26. Heb nog een dochter van 31 waar ik goed contact mee heb en die heeft ook geen contact met mijn zoon, sinds mijn jongste dochter mij de omgang met mijn kleinzoon ontzegt is ook hun contract nauwelijks nog aanwezig, slechts om af en toe mijn kleinzoon te logeren te vragen en dat is pas na driekwart jaar dat hij afgelopen weekend dus bij mijn andere dochter was en ik ook mijn kleinzoon heb gezien. Het is een gecompliceerde situatie en het ergste is dat ik niet concreet weet waarom ze zo boos zijn. Ze negeren me, als ik probeer toch contact te krijgen dan word ik geblokkeerd en daar moet ik het mee doen.
    Misschien zijn hier nog mensen in soortgelijke situaties en zich ook in mijn probleem herkennen, dat het een steun kan zijn te weten dat je niet de enige bent die met dit vreselijke onrecht te maken hebben.

    Angela

  2. Dag Lieve

   Ik begrijp de teneur van het artikel en ergens is dat waar. Van verschillende soorten relaties worden ons ideaalbeelden opgedrongen en dat leidt tot teleurstelling en pijn.
   Het zou in elk geval een klein stukje van de pijn verzachten als er minder taboe op een breuk tussen ouder en kind bestond, laat staan wanneer het de moeder betreft.
   Voor mama’s en papa’s die slachtoffer zijn van PAS biedt jouw tekst weinig soelaas. Wie zegt dat wij op zoek waren naar een ideaalbeeld? Wanneer mijn kind op een bepaald moment na de scheiding bij vader had willen gaan wonen, zou ik daarover in gesprek zijn gegaan, ook al is loslaten moeilijk.
   Maar wanneer heel bewust het beeld dat je kind van jou heeft wordt kapotgemaakt en je ziet het langzaamaan gebeuren… Eerst begrijp je nog niet niet goed wat er gebeurt. Je voelt dat er een strijd aan de gang is maar je weet nog niet welke. Je kan je niet verdedigen of indekken. Je kind wordt moeilijk naar jou, is vaak boos op je, zegt dingen waarvan je zeker weet dat het niet uit zijn/haar eigen hoofdje kan komen… En dan plots is het te laat en gaan alle lichten uit.
   Dit heeft weinig te maken met een ideaalbeeld maar met een kind dat langzaamaan vergiftigd wordt en wordt weggetrokken van een liefhebbende ouder. Ik kan met geen woorden dat verdriet beschrijven, om mij maar zeker en vast om haar, wiens moeder werd ontnomen.

 6. Soms is er niet heel veel dramatisch aan de hand.
  Een kind wil zijn of haar leven leiden zonder de ouder.
  This is my life..vinden ze
  Iedere liefdevolle omarming van de ouder, hoe “normaal” ook, wordt min of meer genegeerd of toegelaten op hun voorwaarden.
  Het helpt om toeschouwer te worden als ouder en accepteren dat je er niet meer zo bijhoort en mag delen in hun leven als vroeger.
  Dat is heel moeilijk.

  1. Soms is er idd niets dramatisch aan de grondslag van een (hopelijk tijdelijke) uit elkaar groeien,liefdevol loslaten.
   De immer aanwezige twijfel of je wel of niet nodig bent, het juiste zegt,of doet voor je kind wat zoekende is. Vind het meer dan moeilijk, waarbij gevoelens als, afwijzing, teleurstelling, onbegrip, stroeve communicatie een rol spelen.
   Je kind wat uitspreekt dat thuis niet goed voelt,je weinig ziet, oppervlakkig of juist duidelijk grenzen stelt aan jou oprechte interesse door niet te willen praten.
   Aangeeft aan de andere kant dat je niet luistert,er niet voor hem/haar bent.
   Een voortdurend balanceren tss wel of niet nodig zijn.
   Naar jouw gevoel als ouder word niet gevraagd of ervaren als niet belangrijk.
   Verdriet brengt het mee, zeker als je partner we anders over denkt

   1. Exact mijn verhaal, ongelooflijk
    Dochter 22 gaat 5 jaar geleden studeren
    Haar studie (drama /acteren) brengt mee dat ze veel zelfonderzoek doet en veranderd. Haar zoektocht/weg nr volwassenheid is moeizaam en erg op zichzelf gericht
    Weg, zelfde humor, gezellig gieren van het lachen, moeder dochterband waar ik nooit zoveel als nu over nagedacht heb verdwijnt langzaam
    Altijd balanceren, op afroep als het uitkomt. Oprechte interesse die vlakaf wordt genegeerd of zelfs ergelijk is. Telefoongesprekken of korte bezoekjes die soms ronduit verdrietig zijn
    Verwijten die geuit worden
    Opmerkingenuit mijn naaste omgevingen waar ik niks mee kan, en mij nog meer doen twijfelen aan mijn moeder zijn en aan mezelf
    Vrij eenzijdige gesprekken als zij behoefte en tijd heeft
    Desinteresse naar ons als gezin, thuissituatie
    Waarom?
    Heb respect,begrip en tijd gehad voor haar weg/zoektocht maar de vervreemding doet zo ’n pijn
    Vind het ook echt een stil verdriet, heel diep in mij
    Voelt als falen

  2. Dat ervaar ik ook zo, echter ik vind het een kwaad in het kind zeker als het volwassen is. Om niets of futiliteiten je ouders verstoten terwijl ze zoveel voor je hebben gedaan, beschouw ik als een kwaad. Mensen worden steeds gekker. Zeer triest.

 7. Geza
  De reactie van een kind op echtscheiding is volgens mij gericht op zelfbehoud. Het veilige leven van het kind wordt overhoop gehaald door een of beide ouders.
  Afstand nemen is dan de redding. Soms komt dat moment pas jaren na de scheiding omdat kinderen vaak onbewust hopen dat het wel weer goed komt. Als dan blijkt dat dit niet gebeurt is dat reden om afscheid te nemen. Dit is mij in twee huwelijken overkomen.

 8. Beste Lieve,
  Er zijn diverse situaties mogelijk, maar als je echt te maken hebt met een narcist die je kind gehersenspoeld heeft en je kind sinds haar tiende bij je weghoudt, dan is dat nog wel eens heel wat anders dan even een tijdje je kind niet zien. Sinds 11 jaar (van haar tiende tot haar 21ste) heb ik haar maar 1 hele dag bij elkaar gezien.
  Deze problematiek kan en mag niet gebagetaliseerd worden. Het wordt tijd dat de weinig deskundigen die er zijn op dit gebied de wereld wakker schudden.
  Beste Lieve, het wordt tijd dat dit bekend gaat worden en de enorme problematiek van de narcistische persoonlijkheid die hierbij twee psychologische moorde pleegt wordt ingezien. Bij zowel sociale als juridische instanties.

  Eveline

  1. Met een persoon met een narcistische stoornis is geen “normale” relatie mogelijk. Charmant en lief naar buiten, binnenshuis, binnen relatie duivels gemeen. Daar moet zéker meer aandacht voor komen. Ze maken te veel kapot.
   Zeer pijnlijke situaties. Maar tegen zo n stoornis kun je niet op en moét je voor jezelf kiezen en de andere of kleinkinderen. Niemand laat zijn eigen kind alleen, een pijnlijk liedje, want soms is er geen keus meer. Bij mij een aangenomen dochter van mijn man. Zet kinderen tegen elkaar én tegen ons op. Heeft helaas ook nog eens een echtgenoot met een enorme rugzak die helemaal met haar mee gaat.

 9. Als kinderen jonger dan 10 jaar aangeven geen contact meer te willen met één van hun ouders, bestaat dan de mogelijkheid om hen te miskennen (het omgekeerde van erkennen) als ouder ? Dit lijkt de meest logische stap als je jarenlang duidelijk aangeeft dat je wel degelijk ouder wil zijn, maar dit straal genegeerd en miskend wordt. Wie de zorg en verantwoordelijkheid als ouder op wil nemen, maar hierin verhinderd wordt door de andere ouder zonder dat die hier een grondige en feitelijk aangetoonde reden voor geeft (een of andere vage bewering, is in deze voldoende), krijgt van familierechters te horen dat het niet nodig is om de ouder-kind-band te herstellen, ook niet met hele jonge kinderen van bvb. 7 maanden, 4 of 6 jaar. Het lijkt dan volgens de expertise van de rechter en de mening van de ouder die positie neemt tussen de andere ouder en de kinderen, ook beter om meteen ook je kinderen te miskennen en 100% afstand te nemen, niet alleen emotioneel, maar ook officieel en juridisch al blijkt de financiële kant plots wel een struikelblok. Daar worden ouders die hun kinderen wel willen opvoeden maar dit niet kunnen door tegenwerking van de andere ouder, plots wel hun verantwoordelijkheid op te moeten nemen. Deze houding is op z’n zachtst gezegd niet rechtlijnig en tegenstrijdig. Dit blijken familierechters tegen alle logica in, echter de beste oplossing te vinden : je kind mag je niet helpen opvoeden, je mag het ook geen genegenheid schenken en je mag geen enkele inspraak hebben omtrent schoolkeuze, hobby, noem maar op en opmerken dat er zaken scheef lopen mag zeker al niet, maar betalen moet je wel. Wie zijn wij om als leek de expertise van deze rechters tegen te spreken ? Als zij vinden dat een kind van 7 zijn of haar papa of mama niet meer moet zien omdat bv. een bed niet goed genoeg opgemaakt werd en omdat het kind aangeeft dat het geen goeie band heeft met iemand die het nog nooit ontmoette en het ook niet wil ontmoeten, dan is het waarschijnlijk best voor het kind om dat ver weg te houden van die persoon. Dat zou in het onderwijs trouwens ook best gebeuren : als een 4-jarig kind zegt dat het bang is om naar school te gaan, is het best om contact tussen dat kind en de school niet toe te staan want dat is beter voor de beleving van het kind. Waarschijnlijk is het dus veel beter om de ouder die de kinderen weg houdt zonder ernstige en aangetoonde feiten, helemaal carte blanche te geven om haar/zijn exclusieve stempel te drukken op de kinderen. Als buitengesloten ouder heb je wat je ook doet of laat, toch helemaal niets meer in de pap te brokken. Zelfs als je aan je wettelijke verplichting wil voldoen om te zorgen voor een goeie opvoeding, ontwikkeling enz. van je kind, wordt dit heel eenvoudig verhinderd. Waarom is het dan nog nodig om officieel nog ouder te zijn ? De vraag is dus : hoe je dus je kinderen van 0 tot 18 officieel volledig kunt afschrijven ? Dat lijkt in deze de beste oplossing gezien de volledige regie in handen gegeven wordt aan de ene ouder. Je laat dus best de kinderen los, wordt geëist, maar dan is de reactie hierop : dan wel graag helemaal. Dat de ouder die de kinderen weg houdt, dan maar helemaal zijn/haar plan trekt ermee.

 10. Vervreemding zonder aanwijsbare reden heb je eerder met een zoon dan een dochter. Wij hebben 1 zoon en die is heel druk met zijn werk. Buitenlandse schoondochter, die in haar eigen wereld leeft. Gewend is zonder intens familie contact te leven. Geen idee wat ze bezig houdt of waar ze wel of niet meezitten. Ik probeer op gepaste afstand contact te houden, dat altijd van onze kant moet komen. Ook alle moeite met zorgen voor eten, uitjes etc. Maar wij willen er zijn voor onze 2 kleinkinderen. We maken er het beste van, respecteren hun manier van leven en laten ons niet van de wijs brengen. Dus gewoon er zijn als ze dat vragen en steunen waar het kan. Maar leuk is het niet. Ik had me het heel anders voorgesteld. Veel warmer.

  1. Beste Dora,
   Jouw beleving met je zoon lijkt wel op mijn beleving nu.
   Heb ook 1 zoon met sinds kort een buitenlandse vriendin en stapelverliefd kijkend door een roze bril. Komt uit China, toekomst onbekend, haar ouders in China, sparen voor haar terugkeer na haar studie hier.
   Haar ouders zullen niet naar Nederland komen.
   Het heeft 3 maanden geduurd voordat wij haar mochten ontmoeten. Haar ouders mochten van niets weten: geen buitenlandse liefde!
   Mijn zoon wil kinderen en zij heeft vanaf het begin te kennen gegeven geen kinderen te willen.
   De band met onze zoon is aan het verslappen; weinig tijd meer. Zij mist haar ouders. Haar studie hier duurt tot 2022.
   De communicatie verloopt in het Engels. Soms dodelijk vermoeiend constant Engels te praten.
   Ik mis mijn zoon ontzettend erg; wij waren gewend hem wekelijks een paar uur te zien en mijn man ziet dat maar onderneemt geen actie door met zoonlief te praten.
   Zoon is 35 jaar en zij 7 jaar jonger.
   Het appartement van mijn zoon zag er altijd uit om door een ringetje te halen. Nu is het een grote puinhoop.
   Ze doet erg weinig in het huishouden. Mijn man en ik zijn ermee gestopt om oud papier e.d.voor hem weg te brengen.
   Ik zit echt in een dilemma: hem daarop aanspreken dat ik het contact mis of met rust laten en niets laten horen.
   Afgelopen zaterdag zou hij bellen en sindsdien wacht ik op zijn telefoon tje. Reageert niet op appjes die ik hem summier stuur.

   Maria

 11. Nooit een spontane blijk van liefde of verwantschap van je zoon (34, relatie, en kleinkind). Bij verjaardagen of moederdagen alleen een what’s app met kortweg ‘gefeliciteerd’ of ‘een fijne moederdag’. Nooit een spontaan bezoekje of een gesprek met elkaar over de dingen die er toe doen. Het contact is zo kaal en betekenisloos, dat er van een moeder-zoon relatie niets overblijft. Met alle psychische gevolgen voor mij als moeder maar zeer waarschiknlijk (later?) ook voor mijn zoon. Vragen die door je hoofd schieten: komt hij wel of pas tot bezinningals als ik ernstig ziek word of erger? Blijft hij met spijt of onverwerkte vragen achter? En wat heeft mijn liefdevolle moederschap nou eigenlijk betekent?
  Ik heb mijn kinderen altijd alle ruimte en liefde gegeven tot hun volwassen zijn, ben er altijd voor hem geweest er was altijd een warme, liefdevolle band over en weer. Maar heb nu al jaren lang een zeer afstandelijke relatie. (hij nu 34, relatie en kind)

 12. Heel leerzaam artikel. Een oogopener. Ik heb zelf 1 zoon en 2 kleinkinderen. Onze kleinzoon is 8 jaar zoveel mogelijk bij ons geweest. Tot 4 jaar door de week, daarna de weekeinden en alle feestdagen, vrije dagen en mee op vakantie. Vanaf baby. Ik heb buitenlandse schoondochter. Toch hele andere cultuur en moeilijk benaderbaar. Zij heeft voor kleindochter gezorgd. Maar contact was goed tot afgelopen september. Toen mocht kleinzoon niet meer komen ivm oefenen van huiswerk en thuis eigen leven opbouwen. Moeilijk, maar alle begrip. En toen corona. Vanaf begin maart niemand meer gezien en nauwelijks gesproken. Niemand komt binnen. Mijn zoon werkt thuis. Telefoon wordt niet opgenomen. Na diverse appjes is er 3x teruggebeld in 3 maanden. We wachten het af. Forceren niets, maar zijn gebroken. Met zijn vader heeft hij al vanaf zn 21ste minimaal contact. Ik zal het gewoon moeten respecteren. Maar gemis van kleinzoon is heftig . Ik troost me met de gedachte dat we hem 8 jaar zo nauw bij ons gehad hebben en hopen dat als hij 15, 16 is, weer kan komen als hij dat wil. Respect is het toverwoord. Laat het vrij en het komt. Daar hoop ik op

 13. Wat een ongelooflijk sterke vrouw ben jij zeg. Ook mij is dit nu bijna twee jaar geleden overkomen met mijn oudste dochter. Ik krijg kracht door jouw verhaal.

  1. Dank je wel, maar het kan niet anders toch? En het geeft mij veel troost dat jij hetzelfde hebt meegemaakt. Is ze weer teruggekomen je dochter? En wat heb jij gedaan en misschien nog belangrijker niet gedaan?

 14. Hier ook een ouder. verstoten door het kind. zeer hechte relatie . zelfs mijn moeder dacht dit kan nooit stuk. Natuurlijk heb ik ook fouten gemaakt net als elke ouder. Ik heb er veel verdriet van gehad en soms nog. Het doet wat met je. Zeker als familieleden ook hun mond dicht houden. Het heeft mij gebroken. Ben wel hersteld maar ook al zou dingen door een ander komen het influisteren. Dan nog is het aan het kind om ermee in te stemmen. Ze is al vreemde en herstel op wat het ooit was hoef je niet te rekenen. Ik kies dan toch voor de niet meer toe laten. Het was haar keus. Maar voor mij geen tweede maal meer. Die band komt nooit meer terug. Je bent vreemde voor elkaar. Ik heb alles gegeven als alleen ouder. Ik heb nog nooit zoveel liefde gevoeld en trots geweest. Ze gooit alles zo weg. Nee ik durf niet meer.

 15. Hallo,

  Ik heb afstand genomen van mijn beide ouders. Doorheen mijn jeugd werd ik geconfronteerd met een verslaafde vader. Alcoholverslaafde vader.. Hij heeft ons gezin kapot gemaakt. Huiselijk geweld, psychisch en fysiek geweld naar mijn zus en mij, armoede, geen ouderliefde enz.. Ik ben er zelfs zodanig depressief van geworden op latere leeftijd dat mijn leven op het spel heeft gestaan.. Heel raar dat wat je meemaakt in je jeugd je op latere leeftijd terug pakt. Alsof ik het altijd verdrongen had.. Nu, ik ben na die helse periode er goed vanaf gekomen. Ik heb mezelf terug gevonden. Maar.. Mijn ouders blijven nog steeds dezelfde mensen. Alsof ze niets geleerd hebben uit hun fouten. Ik heb hun laten weten waarom ik afstand van hun nam. En ze zien het als ‘ wij hebben niks verkeerd gedaan’. Oké geen probleem. De laatste ruzie kwam omdat mijn nieuwe vriend de gevangenis in moest voor de eerste keer in zijn leven. Als hij een echte crimineel was dan zou ik nooit voor hem gekozen hebben. Maar door omstandigheden zat hij daar toch. Ik heb gekozen om hem een kans te geven ondanks de feiten die hij gepleegd had. Wij zijn naar elkaar toe gegroeid. Ik had nooit van mezelf gedacht dat ik voor hem zou kiezen. Ik heb hem in begin gezegd. Dit doe ik maar 1x. Als je voor de een of andere reden daar terug zit. Verbreek ik alles. Ik ben niet van plan om heel mijn leven te wijden aan iemand die een chaos van zijn leven maakt. En hij doet het erg goed. We zijn sterker dan ooit. Hij zit op het rechte pad. Hij heeft zijn verleden achter zich gelaten. En het was de beste keuze in mijn leven. Maar.. Er is een keerzijde aan het verhaal. Mijn ouders zullen hem nooit aanvaarden. Mijn zus wel. En heeft hem een kans gegeven. Ik heb gekozen voor de liefde. Want ouderliefde heb ik nooit gehad. Ik heb geleefd in een wereld waar verdriet, pijn en onrecht standaard was in het dagelijks leven. Ik wil dat leven niet meer. Ik heb genoeg moeten lijden door mijn ouders. Het heeft me niet veel verdriet gedaan.. Precies of het de juiste keuze was. Was dat wel normaal? Ik had dit al veel eerder moeten doen.. Maar ik kon het niet.. Waarom niet? Als ouders hun kinderen trauma’s bezorgen waarom is het dan niet gemakkelijk om afstand te nemen? Een keuze die ik toen heb kunnen maken. Was mijn nieuwe vriend een duwtje in de rug? Ik weet 1 ding. Ik heb afgezien in mijn jeugdjaren. Vanaf 6 jaar tot 20 jaar. Ik heb me altijd uitgestoten gevoeld, alsof mijn ouders niet van me hielden. De acceptatie dat het zo ook zou kunnen zijn was zwaar om te dragen. Hoe kunnen ouders hun kinderen zoiets aandoen? En achteraf er niet bij stilstaan dat het hun fout was? Want dat is wat ik geleerd heb in mijn opname tijdens mijn depressie. Het was niet mijn schuld, het was niet mijn schuld dat mijn vader dronk, het was niet mijn schuld dat we slaag kregen, het was niet mijn schuld dat hij kwaad werd en me psychisch/ fysiek mishandelde, het was niet mijn schuld.. Het heeft me gelukkig gemaakt dat ik eindelijk kon breken met een verleden dat enkel verdriet en pijn zaaide.. Een verleden wat ik nooit had willen meemaken.. Maar ondanks alles heb ik een goede job, een lieve vriend en een gelukkig leven. Iets wat ik verdien! Ik heb genoeg pijn gehad. Ik laat het verleden mijn toekomst niet bepalen. Ik laat achter me wat me zo verdriet aan deed. Of althans dat probeer ik toch elke dag. En het lukt me vrij goed. Al is het soms moeilijk om te vatten dat ik geen familie heb.. Dat ik enkel mijn zus heb die mijn keuze begrijpt en respecteerd. Bedankt dat ik mijn verhaal hier even kon delen. Grtz Nairobi

 16. In 2006 heb ik een stop gezet op een langdurige (20 jaar) relatie en huwelijk met mijn ex.
  Dit was geen lichtzinnige beslissing. Ik heb er jaren over gedaan. Deze beslissing leidde tot een vecht-scheiding. Niet vreemd na een vecht-huwelijk. Heel verdrietig voor de kinderen.

  In 2008 bracht mijn ex de kinderen thuis nadat ze een uur eerder bij hem waren gebracht volgens de omgangsregeling. Hij gaf daarbij aan dat ‘de kinderen bij hem moesten willen zijn’. Dat was het. Meer communicatie is er niet geweest. In datzelfde jaar zijn we met gezinstherapie gestart om als ouders weer de verbinding te kunnen vinden in het grote voordeel van de kinderen. Daar wilde mijn ex niet aan deelnemen. Dit traject heeft twee jaar geduurd zonder zijn deelname (buiten zijn aanwezigheid bij de evaluaties) en is geeindigd met dezelfde boodschap: “De kinderen moesten bij hem willen zijn”.

  Vanaf de dag dat hij ze retour bracht tot aan de dag van vandaag heeft mijn ex naar de buitenwereld volgehouden dat ik de heks van een ex ben die de kinderen bij hem weghield. Ik zou ze ge-brainwashed hebben. Dat deed pijn bij mij en ook bij de kinderen.
  Vanaf dat moment zijn de kinderen en ikzelf alleen maar benaderd door zijn kennis- en vriendenkring vanuit het uitgangspunt dat ik de kinderen tegenhield naar hem toe te gaan. Ik dacht dat dit vanzelf wel over zou waaien. Ik was me bewust dat de kinderen van zijn nieuwe vriendin ook geen contact meer hadden met hun vader en hoorde later dat die kinderen zelf weer contact met hun vader hadden gezocht en het contact blijvend hadden hersteld. “Bloed kruipt waar het niet gaan kan”.

  Mijn kinderen zijn nu bijna 20 en 23 jaar en hebben geen contact meer met hem gezocht. Recent werd mijn zoon nog aangesproken op bovenstaand verhaal dat zijn moeder hem van zijn vader weghield. En tijdens de carnaval werd ik nog aangesproken door de vriendin van mijn ex dat ik als moeder een verplichting had de kinderen naar contact met hun vader te dwingen.

  Zonder in te gaan op gebeurtenissen en details van het huwelijk of de band van deze vader met zijn kinderen….. “Bloed kruipt waar het niet gaan kan” en “de heilige band tussen ouder en kind” heeft het mij toch wel veelvuldig verbaast dat men het verhaal van mijn ex alleen maar benaderd werd vanuit het eigen ideaalbeeld dat de band tussen ouder en kind een onverbreekbare is. Nooit heeft men zich de vraag gesteld waarom de kinderen geen contact zoeken met hun vader. Want zelfs als het waar zou zijn dat ik ze tegengehouden zou hebben, dan zou het bloed gekropen hebben waar het niet gaan kon, en hadden ze makkelijk na school bij hem langs kunnen fietsen of telefonisch contact met hem kunnen zoeken zonder dat ik dat wist. Ze hebben dat zeker achter zijn rug met mij gedaan tijdens hun verblijf bij hem.

  En laten we eerlijk zijn. Hij heeft ze gevolgd, gestalkt, getreiterd, bedreigd en op allerlei manieren contact met ze gezocht en ook gevonden. Hij accepteert alleen geen NEE, hoe vaak hem dat ook door de kinderen is gezegd en hij accepteert geen enkele eigen verantwoordelijkheid in de band met zijn kinderen, voelt zich niet verantwoordelijk voor zijn acties naar ze en de gevolgen daarvan. Zij en ik moeten het daarmee doen, maar het zou toch wel wat ellende schelen als mensen ons wat minder oordelend en veroordelend zouden benaderen en eens verder durven te denken dan hun eigen heilige huisjes.

 17. Fijn deze heldere uitleg te lezen over hoe het kan gaan. Deze theorie is duidelijk.
  Wat ik mis is een stukje over de pijn omdat je ze mist, die kinderen die zo’n onverbrekelijk deel van jou zijn. Het verdriet omdat er geen telefoontjes komen met de vraag of je thuis bent voor een koffietje? De telefoontjes die niet aangenomen of beantwoord worden. Het onbegrip omdat er wel over je gepraat wordt maar niet met je.
  Als de ouder-kind relatie kan worden beschouwd als een mens-mens relatie zou met elkaar praten misschien al helpen om niet het gevoel te krijgen dat je afgeschreven bent, de moeite van het contact niet waard.
  Nu hebben ze hun eigen leven, mede opgebouwd met jouw support en je bent niet meer een deel (hoe klein ook) van hun leven. Als het meezit wordt je ingezet als oppas voor de kleintjes, waardoor je in elk geval je kleinkinderen kunt meemaken. Maar wat als je ook voor die ondersteuning overbodig wordt?
  Is het erg als je na jaren van teleurstellingen en met je neus tegen de muur lopen, loze beloftes, jaren van ernstige ziekte zonder medeleven, genegeerd worden en in de hoek gezet, het misschien niet eens meer erg vindt? Dat de pijn blijft, maar je besluit dat je niet meer probeert te lijmen, begrijpen, tegemoetkomen en volhouden? Dat de liefde blijft, maar in het verborgene omdat die niet op prijs wordt gesteld, laat staan beantwoord?
  Zou je, alles wetende, zoveel in opleiding en opbouw van carriere hebben geïnvesteerd, waardoor je nu met een onafbetaald huis zit en het spaargeld voor een boot is verdwenen in een flat voor je kinderen?
  Zou je dan als ouder ook sneller prioriteit hebben gegeven aan een eigen leven?
  Ik ben bang dat we in onze verregaande liefde voor ons nageslacht en de peilloze wens het ze goed te laten gaan dezelfde inspanningen zouden plegen.
  Maar, wetende wat ik nu weet, zou ik me er emotioneel minder mee verbinden.
  Op dat gebied zouden we iets kunnen leren van onze kinderen. Lekker aan jezelf denken en het de ander laten uitzoeken.
  Hoe graag had ik het liefdevoller gewild en met aandacht voor elkaar. De manier waarop de kinderen met je omgaan kun je niet veranderen. Maar ik hoef het niet okay te vinden en leer langzaam om zèlf afstand te nemen om niet te lijden aan de pijn.
  Waardoor ik niet eens meer weet of ik – mochten ZIJ er behoefte aan krijgen ooit nog zou openstaan voor toenadering.

 18. Vond het ook een goed stuk, een eye-opener eigenlijk wel. Maakt het ook dragelijker en geeft perspectief tot loslaten er verder gaan met je eigen leven, waardoor je de zon weer kan gaan zien schijnen.

  Ik (man) ben 8 jaar geleden gescheiden, dat heeft een lange aanloop gehad van totaal 14 jaar, mijn (nu ex) partner (vrouw) is zo’n 10 jaar ziek geweest en daarna geheel hersteld, maar van onze relatie was niet veel meer over en ik heb eenzaamheid binnen een relatie als het meest pijnlijke in mijn leven ervaren

  Nog relatie therapie geprobeerd, waar ze zei ‘maar ik ken je niet ik snap je niet”. Waarbij ik zei ‘maar ik ben al 27 jaar je man!’. Het was voor mij helaas een gelopen race, wat voor haar ziekte zo’n mooie liefdevolle relatie was, is verworden tot een leeg & eenzaam omhulsel.

  Een jaar later ben ik gescheiden, de scheiding is met een mediatir gegaan en in goede harmonie, zover dat kan, het is zeker geen vechtscheiding geweest en ik heb me nimmer negatief over hun moeder uitgelaten, integendeel zelfs, en zo heeft hun moeder het ook wel ervaren , als wat het voor haar moeilijker omdat ik een neiuwe partner had ontmoet (mijn huidige vrouw) en zij alleen achter blijf op haar 55ste. We hebben 2 kinderen, die waren toen 25 (zoon) en 32 (dochter), mijn relatie met mijn zoon was vanaf zijn 12de steeds moeilijker geworden en na de scheiding kwam het helemaal op een hellend vlak, waarbij ik helemaal ‘vergeten’ werd in zijn plaatje.

  Toen hij ging trouwen met zijn partner in het land van haar afkomst, vroeg hij zijn moeder daarbij aan wezig te zijn, dus kon ik daar niet bij zijn, waarin ik zijn keuze kon respecteren, een jalf jaar later zou hij gaan trouwen voor de nederlandse wet, war guh zag als een ‘contract’ een formaliteit, dus minimaal aantal genodigden en geen viering daarna.

  Ik heb hem gevraagd of ik met mijn nieuwe vrouw daarbij aanwezig konden zijn, maar hij gaf aan dat dat niet de bedoeling was. Ik heb er nog een jaar de tijd voor genomen om er over na te denken en daarna contact met hem opgenomen om elkaar te zien en in dat gesprek tegen hem gezegd ‘wij worden geen deelgenoot meer van elkaars levens, ik beeindig hiermee onze relatie, want ik wens geen 2de rangs ouder te zijn, die alleen de kruimels kan krijgen die eventueel van de tafel vallen’.

  Dit was zonder rancune en voor beiden eigenlijk wel een opluchting, want hij vroeg nog “waarom heb je hier zo lang mee gewacht?!’. Ik heb hem aangegeven dat het beeindigen van een relatie met een kind waar je van houd heel zwaar valt en je zeker niet doet als een kind nog niet volwassen en zelfstandig is. Tevens heeft de familie altijd gezegd ‘het komt goed, het heeft tijd nodig’, maar daar ben je na 15 jaar wel klaar, maar dat is dan wel in hoofdzaak de reden.

  Heb wel gezegd dat ik van hem hou en dat hij voor altijd in mijn hart zit en we zij ieder ons weg gegaan en hebben elkaar nooit meer gezien of gesproken

  Mijn (stief)dochter, ik kwam in haar leven toen ze 5 jaar was, wij waren als 2 handen op een buik, we konden het geweldig met elkaar vinden, door dik en dun, helaas was de relatie met haar moeder een stukken (wat ik altijd enorm jammer heb gevonden, maarja 2 totaal verschillende persoonlijkheden) onze vader/dochter relatie was zo sterk dat ik nooit gedacht had dat die zou knappen, maar dat is wel gebeurd

  Ze had erg veel moeite met mijn nieuwe vrouw en ik kon wel voelen dat die weerstand sterker en sterker werd. Toen ik aangaf dat we graag een kind zouden krijgen kreeg ik een hele felle reactie, ze ging daar niet mee accoord en vond me te oud ect, ik heb haar toendertijd aangegeven dat dat niet aan haar was om te bepalen, maar dat ze natuurlijk vrij is in haar eigen mening

  Natuurlijk zijn er in die scheidingsperiode voor iedereen moeilijke momenten geweest en ja mijn nieuwe vrouw had het niet makkelijk toen ze uit het verre Oosten naar Nederland kwam.

  Maar wat ik zo betreur is dat mensen elkaar niet meer ruimte & tijd geven, bij relaties denk ik in periodes van 5 – 10 jaar om de dingen op hun plek te laten vallen, zolang er progressie, goede wil & liefde is gaan we de goede weg op.

  Maar het heeft niet zo mogen zijn een week voordat onze zoon werd geboren vertelde mijn dochter dat ze onze relatie ging beeindigen, ik voelde dit in onze laatste fase natuurlijk wel aankomen, maar had dit toch nooit verwacht, zij en ik die altijd zo close waren, elkaar konden lezen zonder dat er gesproken woorden voor nodig waren. Ze zei zelf dat wij eigenlijk een betere relatie hadden en ik haar beter aanvoelde dan haar echtgenoot

  Maar tja een scheiding kan alles op zijn kant zetten zoals je hier boven leest en mijn ex & ik hebben zeker geen vechtscheiding gehad, dus daar lag het niet aan. Sterker nog, we hebben een hele fatsoenlijke verstandhouding en en we zijn elkaar nog wel eens terwille mbt de praktische zaken, ook hebben we een half jaar gelden nog een gesprek gehad over onze relatie van voor haar ziekte, dat is voor ons in de beleving hetzelfde gebleven, waarde & liefdevol en we koesteren die jaren nog steeds

  Dan ten aanzien van mijn kinderen, ik ben er eigenlijk wel klaar mee, ja het doet zeer, ja het gaat toch als een rode draad bijna dagelijkse door mijn leven, ja ik begrijp, of denk te begrijpen, in grote lijnen, waar met name de pijnpunten van mijn dochter zitten en toch wil ik niet meer terug

  Er is zoveel schade aangericht en met name dingen gezegd naar mij toe en mbt mijn huidige vrouw dat ik daar nog steeds heel erg boos over kan worden. Maar naturrlijk voel ik het gemis aan hoe het vroeger tussen ons was.

  Maar besef maar al te goed dat dat achter ons ligt, dat komt nooit meer goed, het ‘gevoel’ is weg, beschadigd en het is nooit meer te repareren, het is als rrn gebroken kop & schotel, je kan de scherven wel proberen aan elkaar te lijmen, maar mooi & stevig word het nooit meer en de breuklijnen zijn altijd zicht & voelbaar en kwetsbaar

  Mijn zoon & dochter staan zelf autonoom in het leven, met een mooie baan en relatie, dus het gaat ze goed en dat is een geruststellende gedachte, want het zou me onrust & verdriet geven als het slecht met ze ging en ik ze niet meer ‘kan’, ik moet eerlijk zijn naar mezelf, wil helpen

  Ik ga verder in mijn huidige leven, tel mijn zegeningen, heb een vrouw waarvan ik hou en die van mij houd en we hebben onze kleine jongenwaar we zeielsveel van houden!

  Maarrrr het verleden van mijn vorige relatie met mijn ex en kinderen van (meer) dan 30 jaar heb je wel altijd bij je, die rugzak is voor eeuwig, de herinneringen & gedachten

  Als laatste wil ik nog zeggen, dat voor mij in ieder geval, met het verstreiken van de jaren de pijn & het gemis slijten, het is, voor mij in ieder geval, dus waar dat tijd alle wonden heeld en dat is goed dan kan je verder met je leven en zie je de zon weer schijnen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe uw reactie gegevens worden verwerkt.